EKH-opleiding Onder de haak (ODH)

Wilt u keurmeester worden, dan moet u eerst de keurmeestersopleiding volgen en het certificaat halen. De opleiding EKH-keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen wordt gegeven door VTC.

In het certificatieschema zijn eindtermen opgenomen waaraan de EKH-Keurmeester Hijsgereedschappen moet voldoen. Deze zijn kort samengevat:
 • de keurmeester kent de werkvoorschriften van EKH
 • de keurmeester heeft kennis van de verschillende keuringsmethodes, afkeurcriteria enz.
 • de keurmeester heeft door ervaring- en achtergrond voldoende kennis omzo de juiste beslissing te nemen of adviezen te geven.
 
Opleidingseisen keurmeester opleiding
Wilt u in aanmerking komen om de keurmeester opleiding te volgen, dan zijn daar wel opleidingseisen aan verbonden. De Keurmeester dient over minimaal MBO-niveau/-opleiding te beschikken en 2 jaar ervaring. 


Onderwerpen opleiding Onder de haak:
> Veiligheid en Arbowetgeving                              
 • Ongevalsrisico (voorkomen van..)
 • Rechten/plichten werkgevers/-werknemers
 • Functie gebruiksfactoren 
> Keuringsfilosofie  
 • Keuringssysteem
 • Opzet/indeling
 • Uitgangspunten
 • Service- en dienstverlening 
> Positie keurmeester                                                   
 • Bevoegdheden
 • Kwalificaties 
> Kwaliteit                                               
 • Achtergronden EKH-systeem en werkvoorschriften
 • Relevante normen (m.b.t. nieuwlevering en afkeurmaatstaven
 • Gebruik van EKH-certificaten en formulieren
 • Kennis van de noodzakelijke informatie die gebruikershandleidingen tenminste moeten bevatten
 • Eisen aan merken/markeringen hijsgereedschappen 
> Organisatie en veiligheid bij keuren                      
 • Maatregelen voorafgaande aan keuring en beproeving
 • Veiligheidshandelingen tijdens keuring en beproeving 
> Technische eisen hijs- en hefgereedschap      
 • Kettingwerk
 • Staalkabels
 • Hijsbanden
 • Tangen en klemmen
 • Takels en loopkatten
 • Hydraulisch, pneumatisch en magnetisch hijsgereedschap
 • Hefwerktuigen
 • Valbeveiliging
 • Overige hijsgereedschappen
> Beproeving en testen                                         
 • Kennis van de trekbank
 • Kennis van mogelijkheden NDT-methoden
 • Soorten van meetmethoden
 • Eisen test- en hulpgereedschappen 
> Keuringsrapportage                                      
 • Invullen keuringslijsten/certificaten
 • Wijze van rapportage
 • Administratieve afhandeling
> Gedrag
 • Werkplanning
 • Afspraken
 • Houding/gedrag
 • Omgaan met klant
 • Conflicthantering
 • Communicatie 
De opleiding bevat zowel een theorie- als een praktijkgedeelte.
Na het volgen van de opleiding kan men deelnemen aan het EKH-theorie-/praktijkexamen. Dit examen wordt afgenomen door het NECV (Nederlands Examencentrum Verticaal Transport). Als de keurmeester is geslaagd voor het examen, ontvangt hij een certificaat van vakbekwaamheid uitgegeven door DNV-GL.
  

Opleidingsduur van de keurmeester opleiding
De keurmeester opleiding bestaat uit:
 • 6 dagdelen theorie
 • 6 dagdelen praktijk
 • 1 dagdeel communicatie
 • 1 dagdeel instructie trekbank
 • 2 dagdelen herhaling en examentraining 

> Cursusdata

 
ARTIKEL DELEN