Zorgplicht

In het hele verhaal over het wel of niet beproeven van kranen staat centraal de zorgplicht zoals vermeld in de Arbowet art.3. Onderdeel daarvan is de geschiktheid en blijvende veiligheid van de ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen, uitgewerkt in art 7.3 en 7.4a van het Arbobesluit. Om te zorgen dat en te beoordelen of een arbeidsmiddel veilig is moet het zo vaak als nodig gekeurd en zonodig beproefd worden, door een deskundige persoon, rechtspersoon of (al of niet aangewezen) instelling.

Het is voor de werkgever ondoenlijk om dit zelf te doen, hij zal de deskundigheid dus vaak moeten inhuren. Het is tenslotte de deskundige die kan vaststellen of - en zo ja welke - beproeving (al dan niet met overlast) noodzakelijk is voor een goed oordeel over de veiligheid van het arbeidsmiddel.
ARTIKEL DELEN