Zorgplicht - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen - EKH Zorgplicht - EKH | Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen
Home » Hijsen en heffen » Zorgplicht

Zorgplicht

keurmeesterdagen-hijskranen-EKH

U moet er toch ook niet aan denken…?

‘De zorgplicht van de werkgever als het gaat om geschiktheid en blijvende veiligheid van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen’. Geen zaak om mee te spotten. Want ook verzekeraars stellen steeds hogere eisen. En u moet er toch niet aan dénken dat er met uw hijs- of hefmiddelen onverhoopt iets gebeurt en dat de schuld eenvoudigweg bij u wordt gelegd…

De zorgplicht ligt bij u

Wetgeving die precies aangeeft wat van bedrijven verwacht wordt als het gaat om keuring en inspectie van hun hijs- en hefmiddelen, is in Nederland al lang verleden tijd. De overheid bemoeit zich niet meer met de details. Beperkte regelgeving is er nog wel, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven die de apparatuur gebruiken. Kortom: de zorgplicht ligt bij ú. Het goede nieuws is dat u er wat ons betreft niet alléén voor staat!

Minimale overheidseisen

De overheidseisen met betrekking tot keuring en inspectie van hijs- en hefmiddelen zijn minimaal. Ze vloeien voort uit de Arbowet en de Machinerichtlijn:

  • In de door uw branche opgestelde Arbocatalogus of in uw verplichte Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) moet u aangeven hoe u omgaat met de apparatuur
  • Uw hijs- en hefmiddelen moeten identificeerbaar en traceerbaar zijn.
  • Minimaal 1x per jaar moet u de apparatuur visueel laten inspecteren door een deskundige.
  • De resultaten moeten worden vastgelegd.

Maar let op: De wet omschrijft niet precies wat een deskundige is. Bovendien is nog lang niet gezegd dat u zich aan de wet houdt als u die minimale eisen in acht neemt. U dient er immers voor te zorgen dat er bij eventuele ongevallen ‘een gerechtvaardigd vermoeden is dat u alles heeft gedaan om de veiligheid te waarborgen’. En dát wordt pas achteraf door de Arbeidsinspectie en/of de rechter vastgesteld.

Laat u niet onaangenaam verrassen

De wetgever geeft niet aan wát u precies moet doen, maar zeker is wél dat u:

  • 100% verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw mensen, dus óók als zij door eigen falen óf opzettelijk bij een bedrijfsongeval betrokken raken
  • 100% verantwoordelijk bent voor een juist en veilig gebruik van uw hijs- en hefmiddelen
  • 100% verantwoordelijk bent voor correct onderhoud van die middelen
  • 100% aansprakelijk bent voor schade of ongevallen als blijkt dat u onzorgvuldig of onverantwoordelijk met uw hijs- en hefmiddelen omgaat

Voldoen aan de puur wettelijke regels kan in veel gevallen volstrekt onvoldoende zijn. Laat u dus niet onaangenaam verrassen en zorg dat u uw zaken op orde heeft! De bestuurlijke boetes die u door de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) kunnen worden opgelegd wanneer u ten aanzien van het bovenstaande in gebreke blijft, zijn flink hoog!

Een gecertificeerd keurbedrijf van brancheorganisatie EKH kan u helpen om uw zaken op orde te krijgen. Zij hebben de juiste kennis in huis en zorgen ervoor dat u voldoet aan de wettelijke eisen. Op zoek naar een EKH-keuringsbedrijf? Ga dan bij de tab “Contact” naar “Leden zoeken”.