Bedrijfsaansprakelijkheid van de werkgever | EKH - - EKH Bedrijfsaansprakelijkheid van de werkgever | EKH -
Home » Wet en regelgeving » Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

De Inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie) kan in het geval dat de werkgever zijn verplichtingen om de werknemers te beschermen niet nakomt, een boete opleggen.

Proces-verbaal

De Inspectie SZW kan een proces-verbaal opmaken indien er een situatie is waarbij er levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van de werknemers ontstaat dan wel te verwachten is. Ook wordt er een proces-verbaal opgesteld in het geval van ongevallen. De Inspectie SZW schakelt het Openbaar Ministerie in waarbij de Officier van Justitie bepaalt of het bedrijf strafrechtelijk vervolgd gaat worden.

Verantwoordelijkheden werknemer

In eerste instantie is de werkgever verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. Maar ook de werknemers hebben verplichtingen. Indien de werknemer zich niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften (bijv. door het verwijderen van een beveiliging op een machine) is de Inspectie SZW gerechtigd daarvoor een boete op te leggen.

Verantwoordelijkheden werkgever

De werkgever is in eerste instantie verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. De werkgever dient altijd te zorgen voor een veilige werkplek. Dat geldt niet alleen voor het vaste en tijdelijke personeel maar ook voor inhuren van uitzendkrachten en ZZP’ers. Krijgt de werknemer (in dienst van de onderneming of ingehuurd) een ongeval dan kan de werkgever daar aansprakelijk voor gesteld worden.

De Inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie) kan in het geval dat de werkgever zijn verplichtingen om de werknemers te beschermen niet nakomt, een boete opleggen. In welke gevallen een boete kan worden opgelegd is nauwkeurig opgenomen in de Arbowet. Bijvoorbeeld in het geval:

  • Geen of onvolledige Risico inventarisatie en –evaluatie. Ook een Plan van Aanpak dient opgenomen te zijn
  • Geen of onvoldoende voorlichting en scholing
  • Het niet doorgeven van een arbeidsongeval
  • Het achterwege laten van preventietaken
  • Het niet organiseren en/of mogelijk maken van een periodiek gezondheidskundig onderzoek

In het Arbobesluit staan eveneens zaken vermeld waarbij de Inspectie SZW een boete kan opleggen. Bijvoorbeeld voor het feit dat er geen maatregelen zijn getroffen om schadelijk lawaai te voorkomen en/of te beperken.

Werkgever moet maatregelen nemen

Het is voor de werkgever verstandig om onderstaande maatregelen na te leven zodat de kans op ongevallen zo klein mogelijk is:

  • Arbeidsomstandigheden integraal onderdeel maken van het ondernemingsbeleid. Dit onderwerp terug laten keren in elk werkoverleg.
  • Geef regelmatig voorlichting aan medewerkers en gasten omtrent risico’s en de te nemen beschermende maatregelen.
  • Informeer bij deskundigen indien er onduidelijkheid bestaat over de Arbowet- en -regelgeving.
  • Indien er sprake is van inhuren van andere bedrijven of ZZP’ers voor werkzaamheden, ga dan van te voren in overleg. Een en ander kan ook contractueel vastgelegd worden zodat duidelijk is wie wat doet.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan erg behulpzaam bij het in kaart brengen van de risico’s die werkzaamheden met zich meebrengen. Dat geldt ook voor derden die werkzaamheden verrichten. Beschermende maatregelen dienen besproken te worden met werknemers (van beide partijen indien er een derde wordt ingehuurd).

Kranen en takels hebben een eindige levensduur en dienen in een aantal gevallen periodiek gereviseerd te worden.
Om een indicatie te krijgen of het einde van de veilige gebruiksperiode al bereikt is, kunt u hier een handige rekentool downloaden (SWP-tool) voor het berekenen van de restlevensduur (resterende gebruiksduur volgens FEM 9.755). De rekentool is een Excel-sjabloon, deze maakt voor elke kraan een nieuw rekenblad dat u afzonderlijk in het kraanboek van de kraan kunt bewaren.
(Noot: per 13 februari 2018 is versie V9 van deze rekentool beschikbaar. Daarin wordt het belastingsspectrum (kM) nauwkeuriger berekend.)