Is een EKH-keurmerk verplicht? | EKH - - EKH Is een EKH-keurmerk verplicht? | EKH -
Home » Over EKH » EKH-keurmerk verplicht?

EKH-keurmerk verplicht?

EKH-keurmerk-verplicht?

De verplichting tot keuring van hijsgereedschappen en hijskranen vormt soms nog wel een punt van discussie. Hetzelfde, en misschien nog wel meer, geldt voor de uitvoering ervan. Regelmatig wordt de vraag gesteld of EKH keur verplicht is en zo ja, waar staat dat in de wet.

Vroeger

Vroeger stond het allemaal in de wetgeving. De Veiligheidswet en de diverse Veiligheidsbesluiten waren zeer gedetailleerd en mochten er nog vragen over blijven, dan waren er de P-bladen die deze beantwoordden. De Inspectie van de Havenarbeid was “het aangewezen keurbedrijf” dat toezicht hield op de naleving van de regelgeving. Tenslotte was er een actieve en deskundige Arbeidsinspectie die altijd bereid was te zeggen hoe het moest.
Groot nadeel in die tijd was dat er niet erg veel ruimte was voor eigen verantwoordelijkheid, niet voor de werkgever en niet voor de werknemer.

Heden

Met de komst van de Arbeidsomstandighedenwet kwam er een einde aan de duidelijkheid in de regelgeving. Er is een wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks hijsmiddelen te laten inspecteren door een deskundige en het resultaat van de inspectie schriftelijk te laten vastleggen. Over wat er moet worden geïnspecteerd, op welke wijze dit moet geschieden en over welke deskundigheid men moet beschikken, laat de wet zich niet uit.
Er is wel degelijk een wettelijke verplichting tot het keuren en beproeven van hijsmiddelen, echter de keuringsfrequentie wordt nu omschreven met “zo vaak als nodig om de veiligheid tijdens gebruik te garanderen” en de beproevingen worden omschreven met “doelmatig beproefd”.

Hiermee wordt in feite de gehele verantwoordelijkheid bij de werkgever gelegd. Kort gezegd moet de werkgever er voor zorgen dat de arbeidsmiddelen veilig zijn en geschikt voor het doel (de arbeid) waarvoor zij bestemd zijn. De werknemer moet voorgelicht zijn over de juiste (veilige) manier van werken en het juiste gebruik van de arbeidsmiddelen. De werkgever heeft in dit alles een duidelijke zorgplicht, hij moet alles organiseren en uiteindelijk verantwoorden! Of hij dat op een juiste wijze doet wordt pas daadwerkelijk getoetst als het mis gaat met alle gevolgen van dien als er dan wordt geoordeeld dat dat niet het geval is.

Met andere woorden : onduidelijkheid troef.

Het inschakelen van een EKH-keurbedrijf maakt aan deze onduidelijkheid een einde. Het biedt de werkgever de zekerheid dat hij op juiste wijze invulling geeft aan zijn wettelijke zorgplicht.