Volgende keuringsdatum?

Geplaatst op: 19-04-2016
Regelmatig zijn er is er wat te doen over het vermelden van de volgende keuringsdatum op hijs- en hefmiddelen. VCA vereist dat op alle arbeidsmiddelen, die om welke reden dan ook periodiek moeten worden gekeurd, deze datum wordt vermeld. Als reden voor deze verplichting wordt opgegeven dat de gebruiker van het arbeidsmiddel door deze aanduiding op eenvoudige wijze kan vaststellen of hij het arbeidsmiddel nog mag gebruiken.

Volgens EKH schuilt er in deze verplichting een groot gevaar en EKH volgt deze verplichting dan ook niet! EKH is van mening dat door het aangeven van de eerstvolgende keuringsdatum op een hijs- of hefmiddel er een groot risico wordt genomen. Hijskranen en –werktuigen en hijsgereedschappen zijn potentieel gevaarlijke arbeidsmiddelen en de keuring ervan wordt daarom apart vermeld in respectievelijk het Warenwetbesluit Machines art. 6d en het Arbobesluit, art. 7.20. In beide wettelijke besluiten wordt bepaald dat de keuring ervan:

“ten minste eenmaal per jaar (12 maanden) moet worden uitgevoerd”.

Hierbij moet worden opgemerkt dat hijs- en hefmiddelen, juist gezien het potentiële gevaar, zonder twijfel  thuishoren in de categorie van arbeidsmiddelen die wettelijk worden aangeduid in het Arbobesluit, artikel  7.4a, 3e lid met:

“Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd”.

Omdat het juist bij hijs- en hefmiddelen zo is dat de veiligheid heel sterk door het (al of niet verkeerd) gebruik ervan wordt bepaald, is EKH van mening dat een aanduiding van de volgende keuringsdatum op hijs- en hefmiddelen slechts gevaar kan opleveren! Een mening die door de TCVT wordt gedeeld. De gebruiker van het hijs- en hefmiddel zal door deze aanduiding te snel kunnen aannemen, dat gebruik ervan verantwoord is, omdat de “gebruikstermijn” nog niet is overschreden. Daarbij zou hij onbedoeld de beoordeling van de toestand van het hijs- en hefmiddel dat hij gebruikt achterwege kunnen laten.

Op hijs- en hefmiddelen wordt daarom door EKH, conform internationaal gebruik, uitsluitend de laatste keuringsdatum vermeld. Hierdoor wordt de gebruiker ervan “gedwongen” om middels een controle vóór gebruik na te gaan of het hijs- of hefmiddel nog veilig te gebruiken is.

Hiermee wordt recht gedaan aan hetgeen de Arbowet art. 11 hierover als algemene verplichtingen de werknemer bepaalt:

De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.

Vele EKH-bedrijven verzorgen op het gebied van hijs- en hefmiddelen graag de hier bedoelde instructies voor hun klanten!

 


Terug naar overzicht
ARTIKEL DELEN